Voel je fit met uw Personal Trainer ! | Privacy Policy
540
page-template-default,page,page-id-540,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNTRAINER STRENGTH & CONDITIONING 2012

Artikel 1. Definities

Mijntrainer: sportprogramma bestaande uit, maar niet beperkt tot, het geven van trainings-, voedings-, vitaliteitsadviezen, het samenstellen van een trainingsprogramma en het begeleiden van dat programma.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen Trainer en Cliënt ter zake van Mijntrainer.

Trainer: natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten, alsmede diens werknemers en hulppersonen.

Cliënt: rechtspersoon of natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de Overeenkomst aangaat met betrekking tot Mijntrainer.

Voorwaarden: Algemene Voorwaarden Mijntrainer 2012.

Artikel 2. Algemeen, Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, offerte en overeenkomst tussen Trainer en Cliënt.

2. Voor de uitvoering van de Overeenkomst, mag de Trainer derden inschakelen, waarbij deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. De derde mag zich tevens in de rechtsverhouding tot de Cliënt op deze voorwaarden beroepen.

3. Inkoop-­ of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing.

4. Indien deze  Voorwaarden deels niet van toepassing zouden zijn, dan blijven deze voor het overige van toepassing. Trainer en Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Afwijking van de Voorwaarden in individuele gevallen door Trainer, leidt niet tot wijziging of aanpassing van de Overeenkomst en de daarop toepasselijke Voorwaarden, zodat Cliënt aan een dergelijke afwijking overigens geen rechten kan ontlenen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen voor Mijntrainer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De offerte met betrekking tot Mijntrainer is vrijblijvend; deze is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij anders aangegeven of apart of nader overeengekomen. Bevestiging van de offerte dient schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening door Cliënt te gebeuren om Trainer te binden, tenzij anders is overeengekomen. Trainer heeft het recht om gedurende die 30 dagen de offerte zonder opgaaf van redenen in te trekken.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn voor zowel consumenten als voor bedrijven inclusief btw en andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Trainer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trainer zulks expliciet accepteert.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Trainer niet tot het verrichten van (een gedeelte van) de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand nadat schriftelijk opdracht is gegeven tot deelname aan de Trainer middels het ondertekenen van de Overeenkomst met Trainer tot het aangaan van Mijntrainer door beide partijen.

Artikel 5. Intake procedure, gezondheid

1. Om te waarborgen dat verantwoord aan Mijntrainer deelgenomen kan worden dient Cliënt een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aan Mijntrainer te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal de Mijntrainer starten.

2. Cliënt verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Mijntrainer zonder schade voor zijn/haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de Cliënt zich ertoe, alvorens aan de de Overeenkomst voor Mijntrainer uitvoering kan en zal worden gegeven zijn/haar arts te raadplegen en Trainer van een arts verklaring te voorzien of en in welke mate Cliënt op medische gronden aan Mijntrainer kan meedoen.

3. Cliënt dient gedurende de Overeenkomst pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie terstond aan te geven.

4. Veranderingen betreffende de persoonsgegevens de Cliënt dient de Cliënt per ommegaande aan Trainer door te geven.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging Overeenkomst, prijsverhoging en opzegging.

1. De Overeenkomst tussen Trainer en de Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk is afgesproken wordt deze bij het eindigen van de termijn telkens met 1maand stilzwijgend verlengd. Opzegging geschiedt schriftelijk met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Cliënt Trainer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Trainer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

3. Trainer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Trainer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Trainer of door Trainer ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Cliënt of een door de Cliënt aangewezen locatie, draagt de Cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten.

Voldoet Client hier niet aan, dan heeft Trainer het recht de betreffende training sessie te beëindigen en bij Cliënt conform de Overeenkomst als één volledige sessie in rekening te brengen

6. Trainer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Trainer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Trainer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Trainer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Trainer zijn verstrekt, heeft Trainer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Cliënt de gegevens aan Trainer ter beschikking heeft gesteld. Trainer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke schade is ontstaan doordat Trainer is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst dienen over te gaan. Indien de de Overeenkomst, op verzoek van de Cliënt, , vanwege een aanwijzing door een arts van Cliënt  wordt gewijzigd , dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Trainer zal proberen aan een dergelijk verzoek zoveel mogelijk gevolg te geven en daarvan vooraf (prijs)opgaaf doen in de vorm van een offerte voor een nieuwe of gewijzigde overeenkomst die voor aanvaarding daarvan onderworpen is aan het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

10. Totdat Cliënt en MijnTrainer overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe of gewijzigde overeenkomst conform artikel 6.10,  is Mijntrainer gerechtigd al zijn werkzaamheden voor Cliënt op te schorten.

11. Indien Trainer met de Cliënt een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Trainer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Cliënt in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is uitsluitend de Cliënt die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

– Trainer alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Trainer rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zal plaatsvinden;

 

 

 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

  1. Trainer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt,
  2. Voorts is Trainer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Trainer kan worden gevergd.

3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Trainer op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien Trainer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor zijn ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Cliënt toerekenbaar is, is Trainer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Trainer, zal Trainer in overleg met de Cliënt zich inspannen om tot overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden te komen. Dit tenzij de opzegging het gevolg is van een aan Cliënt toe te rekenen tekortkoming. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Trainer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Cliënt in rekening gebracht. De Cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Trainer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel nog te verrichten werkzaamheden te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding. De vorderingen van Trainer op de Cliënt worden in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Cliënt een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht

1. Trainer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Trainer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Trainer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Trainer of van derden daaronder begrepen. Trainer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Trainer zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Trainer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Trainer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Trainer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst op welke overeenkomst onverkort de voorwaarden van de oorspronkelijke Overeenkomst van toepassing zijn.

 

Artikel 9. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Trainer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Trainer aangegeven. Trainer is gerechtigd om periodiek te factureren.

 

2. Trainer heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de opengevallen rente, vervolgens in mindering van de kosten en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Trainer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Trainer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

3. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Trainer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Cliënt worden verhaald. De Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

4. Indien betaling door Cliënt uitblijft, is Trainer gerechtigd om de Trainer te stoppen totdat het verschuldigde bedrag is ontvangen. In dat geval wordt de duur van de activiteiten niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betaling blijft in deze situatie onverkort bestaan.

 

Artikel 10. Locatie Mijntrainer

1. Indien Trainer voor Mijntrainer gebruik maakt van fitnessfaciliteiten van derden, hierna te noemen Sportschool, zoals bijvoorbeeld van GetFitStayFit, dan is Cliënt niet verplicht een lidmaatschap bij hen aan te gaan. Cliënt kan in dat geval geen gebruikmaken van de Sportschool buiten de Mijntrainer om.

2. Cliënt is ten alle tijden gehouden aan het huisreglement van de Sportschool.

3. Bij het gebruik van een Sportschool blijft Trainer ten alle tijden enig aanspreekpunt.

 

Artikel 11. Annulering of te laat komen

1. Mijntrainer welke zijn gepland en waarvoor tijd is gereserveerd dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd indien Cliënt is verhinderd.

2. Tijdig geannuleerde Mijntrainer za indien mogelijk op een ander tijdstip worden ingepland. Er vindt nimmer restitutie plaats.

3. Voor niet of niet tijdig geannuleerde Mijntrainer blijft de betalingsverplichting bestaan, indien Mijntrainer reeds was voldaan zal deze niet worden gerestitueerd.

4. Annuleringen dienen te geschieden via het telefoonnummer van Trainer of via het e- mailadres van Trainer.

5. Mijntrainer vangt aan en eindigt stipt volgens de gemaakte afspraak. Mijntrainer welke later dan 15 minuten na aanvangt dient te starten wegens te laat komen van Cliënt kan geen doorgang vinden. Deze Mijntrainer wordt niet gerestitueerd of zal niet of een ander tijdstip plaatsvinden.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Trainer in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Trainer totdat Cliënt alle verplichtingen uit de met Trainer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Trainer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Cliënt is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Trainer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Cliënt verplicht om Trainer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Cliënt zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Trainer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Trainer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Cliënt zich er jegens Trainer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Trainer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Cliënt bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Trainer en door Trainer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Trainer zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 13. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Trainer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Cliënt zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Trainer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Trainer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Cliënt en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Trainer, Cliënt of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Cliënt komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Trainer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Cliënt te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen, en bij gestelde non-conformiteit daarvan binnen 24 uur schriftelijk mededeling te doen aan Trainer.. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na levering schriftelijk aan Trainer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Trainer in staat is adequaat te reageren. Cliënt dient Trainer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en indien nodig de geleverde zaak aan Trainer ter beschikking te stellen.

5. Indien Cliënt tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Trainer opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Trainer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Cliënt, ter keuze van Trainer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Cliënt voldoen. In geval van vervanging is Cliënt gehouden om de vervangen zaak aan Trainer te retourneren en de eigendom daarover aan Trainer te verschaffen, tenzij Trainer anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Trainer daardoor gevallen, integraal voor rekening van Cliënt.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Cliënt in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Trainer en de door Trainer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar te rekenen vanaf de datum waarop de vordering is ontstaan. Alle aanspraken jegens Trainer vervallen na 6 maanden nadat Trainer heeft voldaan aan zijn laatste verplichting tot het leveren van zaken of diensten onder de betreffende Overeenkomst, waarbij de dag volgende op de dag waarop de laatste dienst of zaak door Trainer aan Cliënt werd aangeboden en werd of zou dienen te worden verricht heeft te gelden als eerste dag van deze termijn.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Indien Trainer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Trainer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Trainer is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Trainer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Trainer beperkt tot maximaal tweemaal de waarde van een sessie van Mijntrainer.

4. De aansprakelijkheid van Trainer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Trainer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Trainer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Trainer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Trainer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Trainer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

8. Deelname aan Mijntrainer geschiedt geheel op eigen risico.

 

Artikel 15. Vrijwaring

Cliënt vrijwaart Trainer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. Indien Trainer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Cliënt gehouden Trainer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Trainer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Trainer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Cliënt.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

Trainer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Trainer heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Trainer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Trainer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,. Niettemin heeft Trainer het recht het geschil voor te leggen aan de rechter van de gemeente Leiden.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te leiden en kunnen worden gedownload van de website www.mijntrainer.info en worden op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Trainer.